Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností Matouš Oubrecht, OubCom.net

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky) upravují postup při uzavírání, změně a ukončení Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) a upravují základní obchodní podmínky, za kterých společnostOubCom.net poskytuje služby elektronických komunikací nebo plnění související poskytováním elektronických služeb fyzickým a právnickým osobám na území České republiky.

Tyto Podmínky jsou Všeobecnými podmínkami veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a zajišťování veřejných komunikačních sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva) uzavřených mezi společností OubCom.net jako Poskytovatelem této služby a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako Uživatelem této služby. Tyto Podmínky představují obecné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Vymezení základních pojmů

Pro účely těchto Podmínek a Smlouvy mají následující pojmy, uvedené velkým počátečním písmenem, význam u nich uvedený:

Ceník:
seznam cen, za které Poskytovatel poskytuje Služby;
Podmínky:
tento dokument vymezující základní obchodní podmínky, za kterých společnost OubCom.net poskytuje Služby Uživatelům;
Poskytovatel:
společnost OubCom.net (Matouš Oubrecht), sídlem Žďár nad Sázavou, ul. Jungmannova 11, PSČ: 591 01, IČ 72466651, zapsaná na Živnostenském úřadě ve Žďáře nad Sázavou, která poskytuje veřejně dostupné služby elektronických komunikací na základě povolení a licencí udělených příslušnými správními úřady v souladu s právními předpisy České republiky;
Uživatel:
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem, které Poskytovatel poskytuje Službu na základě uzavřené Smlouvy a která přistoupí na ustanovení těchto Podmínek;
Reklamace:
uplatnění práv z odpovědnosti za vady; uplatnění nároků z vadného vyúčtování ceny;
Rozhodčí soud:
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky;
Služba:
služba elektronických komunikací poskytovaná Poskytovatelem na základě Smlouvy nebo ústní dohody za úplatu, včetně jiných služeb, věcí nebo výkonů souvisejících s poskytováním služeb elektronických komunikací, které spočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb;
Smlouva:
smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, případně jiná smlouva uzavřená s Poskytovatelem, která stanoví, že její součástí jsou tyto Podmínky - návrh smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací k nahlédnutí zde;
Ústní dohoda:
ústní ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem se kterou musí souhlasit obě strany a je závazná dle Podmínek a kde obchodní zákoník § 272 nevyžaduje smlouvu písemnou;
Smluvní strany:
Poskytovatel a Uživatel;
Subdodavatel:
třetí osoba, která na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem dodává Poskytovateli některé věci, služby nebo výkony za účelem zajištění poskytování Služeb Poskytovatelem;
Umístěná zařízení:
telekomunikační zařízení, jejich příslušenství, jakož i jiné movité věci, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele a jsou umístěny u Uživatele za účelem poskytování Služeb;
Technický kontakt:
Kontakt Uživatele v podobě telefonního čísla a emailové adresy, který slouží k informování Uživatele v naléhavých technických záležitostech.

III. Vznik smlouvy

Pokud je smlouva uzavírána, musí být uzavřena vždy v písemné formě a vzniká dnem uzavření smlouvy, tj. dnem oboustranného podpisu smlouvy, tj. dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepsala později. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Smlouva účinná okamžikem vzniku Smlouvy.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen:

V. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen:

VI. Cena a způsob jejího účtování a placení

Uživatel je povinen včas a řádně platit cenu za sjednané a poskytnuté Služby a za ostatní poskytnutá plnění. Platné ceny za poskytované Služby jsou uvedeny v Ceníku. Uživatel je povinen zaplatit takovou cenu za poskytnutou Službu, která je platná dle Ceníku v době poskytnutí Služby. V pochybnostech se má za to, že ceny Služeb uvedené v Ceníku jsou ceny včetně DPH v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění.

Platný Ceník je k nahlédnutí u Poskytovatele. Poskytovatel má právo Ceník jednostranně změnit. Zvýšení ceny za poskytované Služby musí být opodstatněno zvýšením průměrné ceny na trhu srovnatelných služeb. Takto upravená cena Poskytovatelem je cenou sjednanou. Každá změna Ceníku bude uveřejněna v provozovnách Poskytovatele a oznámena Uživateli, a je vůči Uživateli účinná ode dne doručení. V případě pochybností o okamžiku doručení změn Ceníku se má za to, že byl doručen 3 dny po jeho odeslání.

Ceny budou účtovány a placeny tímto způsobem: Prodlení Uživatele se zaplacením vyúčtované ceny má tyto účinky:

Uživatel má právo uplatňovat u Poskytovatele nároky z nesprávného vyúčtování ceny za poskytnuté plnění (reklamace). Reklamace spolu s uvedením důvodů musí být uživatelem uplatněna u Poskytovatele písemně formou doporučeného dopisu bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak právo zanikne. Posledním dnem takto stanovené lhůty je den, který se číselně shoduje se dnem doručení vyúčtování cen. Uplatnění nároku (reklamace) nemá odkladný účinek a Uživatel má povinnost zaplatit vyúčtovanou cenu v plné výši do data splatnosti. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení uplatněného nároku projednání se zahraničním Subdodavatelem, Poskytovatel rozhodne o nároku do 2 měsíců ode dne doručení reklamace Částka, na jejíž vrácení má Uživatel nárok, který Poskytovatel uznal, bude uhrazena formou zápočtu na cenu za Služby v nejbližším následujícím vyúčtování nebo zaplacena Uživateli na účet u peněžního ústavu určený Uživatelem ve lhůtě do 1 měsíce od uznání nároku a vyřízení reklamace.

VII. Omezení, přerušení a ukončení poskytování Služeb

Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb ihned poté, co zjistí, že dopisy, vyúčtování služeb, upomínky a jiná korespondence zaslané Poskytovatelem na poslední známou adresu Uživatele se nepodařilo doručit. Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných částek za sjednané služby není dotčen omezením nebo přerušením služeb dle těchto Podmínek.

Omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování Služeb, které budou Poskytovateli předem známy, oznámí Poskytovatel písemně nebo jiným vhodným způsobem předem Uživateli.

Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas Uživatele před zamýšleným technologickým zásahem Poskytovatele do zařízení Uživatele. Do doby udělení tohoto souhlasu neběží provozovateli dohodnuté lhůty pro zahájení poskytování Služeb nebo pro odstranění vad.

Poskytovatel má právo omezit nebo dočasně přerušit poskytování Služeb v případech, kdy:

Poskytovatel je oprávněn dočasně přerušit či omezit poskytování Služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, při běžné údržbě sítě nebo při odstraňování poruch. Toto přerušení nebo omezení se nepovažuje za vadu či porušení povinností Poskytovatele a nezakládá právo Uživatele domáhat se nároků z odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně přerušit své služby v případě podezření na porušení zákona o telekomunikacích nebo na protiprávní jednání Uživatele. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Uživatele o tomto přerušení prostřednictvím Technického kontaktu. Takového přerušení služeb není chápáno jako nedodržení povinností Poskytovatele a nezakládá nárok na slevu z fakturace.

VIII. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Poskytovatel odpovídá za to, že smluvně dohodnutá Služba byla poskytnuta v kvalitě podle Smlouvy, Ústní dohody nebo příslušných předpisů, nebo poskytované Služby mají sjednané, předepsané nebo schválené vlastnosti.

V případě, že Uživatel má za to, že poskytovaná Služba svým rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, má právo uplatnit příslušná práva z odpovědnosti za vady u Poskytovatele za podmínek uvedených ve Smlouvě nebo v Podmínkách.

Reklamace se uplatňuje u Poskytovatele písemně formou doporučeného dopisu, a to na adrese uvedené na vyúčtování ceny Služeb Poskytovatele. V reklamaci Uživatel uvede své identifikační údaje, číslo Uživatele a popis reklamovaných vad.

Reklamace týkající se jiných závad než vyúčtované ceny musí být podány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do patnácti dnů od posledního dne, kdy závada trvala.

Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné Reklamace, a to následujícím způsobem:

Při zjišťování nebo odstraňování vad nebo poruch, zejména Umístěného zařízení, je Uživatel povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost a v jejím rámci umožnit Poskytovateli přístup do prostor, v nichž se nachází Umístěná zařízení, dále pak poskytnout k nahlédnutí nezbytnou dokumentaci týkající se Umístěných zařízení a sdělit veškeré informace důležité pro zjištění a odstranění vad nebo poruch. Pokud Uživatel neposkytne náležitou součinnost podle tohoto ustanovení, pak lhůty pro odstranění vad nebo poruch podle tohoto článku Podmínek neběží, dokud nebude náležitá součinnost Poskytovateli poskytnuta. V takovém případě není Uživatel oprávněn na Poskytovateli požadovat jakoukoliv slevu z ceny za poskytované Služby, smluvní pokuty či náhradu škody, a Poskytovatel není povinen ničeho hradit.

IX. Doba trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou , nestanoví-li Smlouva jinak.

Smlouva zaniká:

Po zániku Smlouvy je Uživatel povinen bezprostředně vrátit Poskytovateli vše, co je vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho Subdodavatelů. Veškeré pohledávky a závazky plynoucí ze zaniklé Smlouvy vyrovnají Smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku.

X. Povinnost ochrany informací a telekomunikační tajemství

Veškeré informace, které si Smluvní strany navzájem sdělí nebo se jinak dozvědí v souvislosti s uzavíráním a prováděním Smlouvy a které nejsou běžně veřejně dostupné, jsou považovány za důvěrné. Smluvní strana, které byly tyto informace poskytnuty, je nesmí sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem. Tato povinnost trvá i po skončení Smlouvy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen na základě zákonného oprávnění nebo povinnosti, nebo na základě písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

Telekomunikační tajemství tvoří obsah zpráv přepravovaných nebo jinak zprostředkovávaných telekomunikačními zařízeními a sítěmi s výjimkou zpráv určených veřejnosti, provozní doklady, z jejichž obsahu je zjevný obsah přepravovaných zpráv, a dále pak data související s poskytováním telekomunikačních služby, zejména informace o účastnících telekomunikačního spojení. Poskytovatel garantuje dodržování telekomunikačního tajemství podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství a tyto informace nesmí získávat pro jiné než pracovní účely. Rovněž i Uživatel, pokud se dozví skutečnosti, které jsou předmětem telekomunikační tajemství, je povinen o nich zachovávat mlčenlivost.

Poskytovatel nesmí předmět telekomunikačního tajemství sdělovat jiným osobám než odesílateli a adresátu přepravovaných zpráv, popřípadě jimi zmocněnému zástupci, s výjimkou orgánů oprávněných k tomu zvláštními právními předpisy. Rovněž tak není oprávněn umožnit jiným osobám, aby získávaly informace, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství.

Při zvýšených nárocích na ochranu přenášených dat při využívání Služby přesahujících smluvní povinnosti Poskytovatele, je na Uživateli, aby učinil příslušná opatření k zajištění ochrany přenášených dat (např. instalací kódovacího software nebo zařízení, apod.).

Uživatel uděluje Poskytovateli podpisem smlouvy nebo Ústní dohodou výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů a dat souvisejících s poskytováním telekomunikační služby, zejména údaje o Uživateli, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Rozhodčí doložka

Smluvní vztahy mezi účastníkem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích) a zákonem č. 513/1991Sb. (Obchodní zákoník), v jejich platném znění. Poskytovatel a účastník – fyzická osoba nepodnikající – se výslovně dohodli, že jejich smluvní vztah založený smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, obchodní zákoník s výjimkami stanovenými v § 262 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, řeší smluvní strany především vzájemnou dohodou.

Případné spory mezi smluvními stranami, vyplývající ze smlouvy nevyřešené smírnou cestou, jejichž rozhodování není v kompetenci příslušného správního orgánu v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., se budou rozhodovat v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, v platném znění, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Místo rozhodčího řízení je Brno. Vydaný rozhodčí nález je konečný a vykonatelný. Nedohodnou-li se smluvní strany na osobách rozhodců do 30 dnů, předloží spor k rozhodnutí příslušnému soudu podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Náklady na rozhodčí řízení se řídí Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, jež tvoří přílohu Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Užitým jazykem v rozhodčím řízení je český jazyk. Pro výkladové otázky se zřetelem k textu smlouvy se smluvní strany dohodly na české verzi smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že rozhodčí nález splní dobrovolně.

V případě, že nedojde k dobrovolnému splnění rozhodčího nálezu, může být rozhodčí nález vykonán soudní cestou, s čímž smluvní strany podpisem této smlouvy vyslovují souhlas.

XII. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel má právo jednostranným úkonem měnit tyto Podmínky, je však povinen oznámit změny Uživateli nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek. Oznámení o změně Podmínek se děje uveřejněním v provozovnách Poskytovatele a písemným, případně jiným vhodným, obeznámením Uživatele o chystaných změnách. V případě oznámení návrhu podstatné změny smluvních podmínek, která pro Uživatele představuje jejich zhoršení, má Uživatel právo Smlouvu vypovědět bez sankce, jestliže nové podmínky akceptovat nebude

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami, týkající se uzavírání, změn, doplňování a provádění Smlouvy, jež může mít právní význam, musí být vedena v písemné formě.

Smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

Pokud jsou Smlouva, Ceník nebo Podmínky vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodující české znění, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy, Ceníku a Podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními Ceníku a Podmínek, ustanovení Ceníku mají přednost před ustanoveními Podmínek.

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Uživatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto Všeobecných podmínek.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2021.